Změny ve společnosti s ručením omezeným
a její zrušení

Většinu zásadních změn v právních poměrech společnosti s ručením omezeným je zpravidla nutné provést rozhodnutím jediného společníka, rozhodnutím valné hromady nebo dohodou všech společníků. Ke všem těmto změnám je třeba sepsat notářský zápis.

Sepsání notářského zápisu je třeba, když:

 • měníte obchodní firmu (název),
 • měníte sídlo (pokud se nejedná o změnu sídla v rámci obce, která je jen jejím názvem uvedena v zakladatelském dokumentu),
 • měníte (doplňujete) předmět podnikání, s výjimkou změn v oborech činnosti živnosti volné,
 • zvyšujete nebo snižujete základní kapitál,
 • rušíte společnost,
 • měníte jinak společenskou smlouvu,
 • se převádí podílu ve společnosti,
 • to v dalších případech stanoví zákon.

V této souvislosti Vám můžu vyhotovit i všechny další listiny, které jsou pro zápis změn do obchodního rejstříku třeba, a změny přímo do obchodního rejstříku zapíšu.

Co potřebujete, chcete-li uskutečnit změny ve společnosti s ručením omezeným

 • V případě změny obchodní firmy (názvu) společnosti nesmí být nový název zaměnitelný s názvem právnické osobyi již existující (stačí jen velká podobnost). Je proto lepší mít připraveno několik variant, ze kterých bude zvolena ta možná (vlastní kontrolu můžete provést na www.justice.cz).
 • V případě změny sídla společnosti musíte mít souhlas majitele nemovitosti s jeho úředně ověřeným podpisem. Text tohoto souhlasu vám můžu připravit a zajistím i potřebný výpis z katastru nemovitostí.
 • Při rozšíření předmětu podnikání společnosti je možné tuto změnu nejdříve vyřídit na živnostenském úřadu a až poté doplnit zakladatelský dokument a změnu zapsat do obchodního rejstříku.
 • Při převodu obchodního podílu je třeba v jednodušších případech mně pouze sdělit, komu a za jakou cenu chcete obchodní podíl převést, ve vícečlenné s.r.o. zpravidla bude třeba i souhlas ostatních společníků.
 • Při změně jednatele společnosti není nutná přítomnost odvolaného jednatele, nový jednatel k jednání potřebuje jen občanský průkaz. Výpis z evidence Rejstříku trestů se vyhotoví v notářské kanceláři, jen v případě občana jiného státu je třeba předem upřesnit, jaký doklad o jeho bezúhonnosti bude třeba.

Co potřebujete, chcete-li zrušit společnost s ručením omezeným

 • Společnost se ruší zpravidla s likvidací, což je proces následující po přijetí rozhodnutí o zrušení. Součástí rozhodnutí je údaj, k jakému dni se společnost ruší a kdo bude jejím likvidátorem. Tím může být i některý z jednatelů nebo společníků. Po sepsání rozhodnutí o zrušení společnosti vám můžu provést některé další potřebné úkony (zveřejnění v Obchodním věstníku), připravím další listiny a sdělím další potřebný postup.

Jak dlouho trvá zápis změn v obchodním rejstříku

 • Zápis může být proveden notářem prakticky hned po sepsání notářského zápisu a předložení potřebných listin.

Jaká je cena

 • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu týkajícího se změn ve společnosti činí 4.000,-Kč bez DPH. Při zvyšování nebo snižování základního kapitálu je tato cena závislá na výši zvýšení nebo snížení základního kapitálu. Odměna notáře za sepsání dalších listin a ověřování podpisů a opisů se stanoví podle jejich počtu a náročnosti věci (od 1.000 Kč do 2.000,-Kč bez DPH). Pokud se notáři v případě, když provádí sám zápis, předkládají některé listiny až následně, činí cena za sepsání dalšího osvědčovacího notářského zápisu 1.000,- Kč bez DPH.
 • Poplatek za zápis změn placený soudu (bez ohledu na počet změn) činí při zápisu notářem 1.000,-Kč a v případě, když zápis provádí soud, 2.000,-Kč.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz