Založení družstva

Také družstvo Vám může kompletně založit notář

K založení družstva je nutné sepsat notářský zápis buďto o osvědčení průběhu ustavující schůze družstva, nebo o dohodě zakladatelů o založení družstva. Při těchto jednáních se přijímají stanovy a volí členové orgánů družstva. K založení družstva je třeba alespoň 3 osob.

Co musíte připravit, chcete-li založit družstvo

 • Máte-li vlastní představu o stanovách družstva, je třeba předat je mně předem, abych s vámi mohl jejich obsah případně konzultovat. SPokud návrh stanov nemáte, můžu Vám je připravit já.
 • Je třeba stanovit název družstva, který musí obsahovat slovo "družstvo" a který se nesmí shodovat a ani být podobný názvu právnické osoby již existující. Je proto lepší mít připraveno několik variant a poté zvolit tu nejvhodnější (vlastní kontrolu můžete provést na www.justice.cz)
 • Musíte předem vědět, kde bude mít družstvo sídlo. Je sice možné toto sídlo při založení družstva vymezit ve stanovách jen názvem obce (např. Brno), pro zápis družstva do obchodního rejstříku je však třeba uvést konkrétní adresu. Je třeba předložit potvrzení vlastníka nemovitosti (bytu, nebytového prostoru nebo budovy opatřené popisným nebo evidenčním číslem), že s umístěním sídla nově založeného družstva souhlasí. Text tohoto souhlasu Vám můžu připravit, podpis vlastníka musí být úředně ověřen.
 • Do stanov družstva je třeba uvést, co bude předmětem podnikání (činnosti) družstva. Přesné znění názvů živností se uvede podle živnostenského zákona.
 • Zakládající členové družstva se při založení družstva zaváží splatit základní členský vklad, jehož výše je libovolnná a musí být stanovena ve stanovách.
 • Členové družstva se nezapisují do obchodního rejstříku, jejich seznam vede družstvo. Do obchodního rejstříku se zapisuje představenstvo, které musí mít alespoň 3 členy, jedná-li se o družstvo, které má více než 50 členů (toto družstvo musí mít i kontrolní komisi alespoň se 3 členy). V případě družstva, které má méně než 50 členů, se nemusí představenstvo zřizovat a jako statutární orgán se ustanoví jen předseda družstva (toto družstvo nemusí zřizovat kontrolní komisi).

Co je třeba před založením družstva

 • Založení družstva se může uskutečnit v kanceláři notáře nebo v přípě vyššího počtu zakladatelů na jakémkoliv jiném místě za účasti notáře. Před založením je třeba mít připraveny stanovy družstva, přihlášky zájemců o členství a seznam těchto zájemců.

Jaký je další postup

 • Po ustavující schůzi si vyřídíte živnostenské oprávnění (je-li třeba) a poté už lze zapsat družstvo do obchodního rejstříku. Tento zápis vám můžu provést sám.

Jak dlouho založení družstva trvá

 • Po předložení potřebných listin, většinou tedy živnostenského oprávnění, družstvo zapíšu do obchodního rejstříku zpravidla následující den a tímto dnem družstvo vznikne.

Zápis družstva do obchodního rejstříku notářem

 • Notáři jsou oprávněni podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, provádět zápisy družstev do obchodního rejstříku.

Jaká je cena

 • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu o založení družstva činí 4.000,-Kč bez DPH. Odměna notáře za sepsání dalších listin činí podle jejich množství 1.000,-Kč až 2.000,-Kč.
 • Při založení družstva je třeba počítat i s dalšími náklady – soudní poplatek za zápis družstva do obchodního rejstříku notářem činí 2.700,-Kč, provádí-li zápis soud, činí 6.000,-Kč. Správní poplatek za vydání živnostenského oprávnění činí 1.000,-Kč.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz