Změny ve společnosti s ručením omezeným
a její zrušení

Většinu zásadních změn v právních poměrech společnosti s ručením omezeným je zpravidla nutné provést rozhodnutím jediného společníka, rozhodnutím valné hromady nebo dohodou všech společníků. Ke všem těmto změnám je třeba sepsat notářský zápis.

Sepsání notářského zápisu je třeba:

 • měníte-li obchodní firmu (název),
 • měníte-li sídlo (pokud se nejedná o změnu sídla v rámci obce, která je jen jejím názvem uvedena v zakladatelském dokumentu),
 • měníte-li (doplňujete) předmět podnikání, s výjimkou změn v oborech činnosti živnosti volné,
 • zvyšujete-li nebo snižujete-li základní kapitál,
 • rušíte-li společnost,
 • měníte-li jinak společenskou smlouvu,
 • v některých případech převodu podílu ve společnosti,
 • je-li to v dalších případech stanoveno zákonem.

V této souvislosti Vám můžu vyhotovit i všechny další listiny, které jsou pro zápis změn do obchodního rejstříku třeba, a změny přímo zapíšu.

Co potřebujete, chcete-li uskutečnit změny ve společnosti s ručením omezeným

 • V případě změny obchodní firmy (názvu) společnosti nesmí být nový název zaměnitelný s názvem právnické osobyi již existující (stačí jen podobnost). Je proto lepší mít připraveno několik variant, ze kterých bude zvolena ta možná (vlastní kontrolu můžete provést na www.justice.cz).
 • V případě změny sídla společnosti musíte vědět, jaká bude adresa nového sídla, a musíte mít souhlas majitele nemovitosti s jeho úředně ověřeným podpisem. Text tohoto souhlasu Vám připravím a zajistím i potřebný výpis z katastru nemovitostí.
 • Při rozšíření předmětu podnikání společnosti je možné tuto změnu nejdříve vyřídit na živnostenském úřadu a až poté doplnit zakladatelský dokument a změnu zapsat do obchodního rejstříku.
 • Při převodu obchodního podílu je třeba v jednodušších případech pouze sdělit, komu a za jakou cenu chcete obchodní podíl převést, zpravidla je třeba i souhlas ostatních společníků.
 • Při změně jednatele společnosti není nutná přítomnost odvolaného jednatele, nový jednatel k jednání potřebuje jen občanský průkaz. Výpis z evidence Rejstříku trestů se vyhotoví v notářské kanceláři, jen v případě občana jiného státu je třeba předem upřesnit, jaký doklad o bezúhonnosti bude třeba.

Co potřebujete, chcete-li zrušit společnost s ručením omezeným?

 • Společnost se ruší zpravidla s likvidací, což je proces následující po přijetí rozhodnutí o zrušení. Součástí rozhodnutí je údaj, k jakému dni se společnost ruší a kdo bude jejím likvidátorem. Tím může být i některý z jednatelů nebo společníků. Po sepsání rozhodnutí o zrušení společnosti vám můžu provést některé další potřebné úkony (zveřejnění v Obchodním věstníku), připravím další listiny a sdělím další potřebný postup.

Jak dlouho trvá zápis změn v obchodním rejstříku?

 • Zápis může být proveden notářem prakticky hned po sepsání notářského zápisu a předložení potřebných listin.

Jaká je cena?

 • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu týkajícího se změn ve společnosti činí 4.000,-Kč bez DPH. Při zvyšování nebo snižování základního kapitálu je tato cena závislá na výši zvýšení nebo snížení základního kapitálu. Odměna notáře za sepsání dalších listin se stanoví podle jejich počtu a náročnosti věci (do 1.000 Kč bez DPH). Pokud se notáři v případě, když provádí sám zápis, předkládají některé listiny až následně, činí cena za sepsání dalšího osvědčovacího notářského zápisu 1.000,- Kč bez DPH.
 • Poplatek za zápis změn placerný soudu (bez ohledu na počet změn) činí při zápisu notářem 1.000,-Kč a v případě, když zápis provádí soud, 2.000,-Kč.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz