Změny ve společnosti s ručením omezeným
a její zrušení

Zásadní změny v právních poměrech společnosti s ručením omezeným je zpravidla nutné provést rozhodnutím jediného společníka, rozhodnutím valné hromady nebo dohodou všech společníků. Ke všem těmto změnám je třeba sepsat notářský zápis.

Sepsání notářského zápisu je třeba:

 • měníte-li obchodní firmu (název),
 • měníte-li sídlo (pokud se nejedná o změnu sídla v rámci obce, která je jen jejím názvem uvedena v zakladatelském dokumentu),
 • měníte-li (doplňujete) předmět podnikání, s výjimkou změn v oborech činnosti živnosti volné,
 • převádíte-li podíl ve společnosti,
 • zvyšujete-li nebo snižujete-li základní kapitál,
 • rušíte-li společnost,
 • měníte-li jinak společenskou smlouvu,
 • je-li to v dalších případech stanoveno zákonem.

V této souvislosti Vám můžu vyhotovit i všechny další listiny, které jsou pro zápis změn do obchodního rejstříku třeba, a tento zápis provedu.

Co potřebujete, chcete-li uskutečnit změny ve společnosti s ručením omezeným

 • V případě změny obchodní firmy (názvu) společnosti nesmí být nový název zaměnitelný s názvem právnické osobyi již existující (stačí jen podobnost). Je proto lepší mít připraveno několik variant, ze kterých bude zvolena ta možná (vlastní kontrolu můžete provést na www.justice.cz).
 • V případě změny sídla společnosti musíte vědět, jaká bude adresa nového sídla, a musíte mít souhlas majitele nemovitosti s jeho úředně ověřeným podpisem. Text tohoto souhlasu Vám připravím a zajistím i potřebný výpis z katastru nemovitostí.
 • Při rozšíření předmětu podnikání společnosti je možné tuto změnu nejdříve vyřídit na živnostenském úřadu a až poté doplnit zakladatelský dokument a změnu zapsat do obchodního rejstříku.
 • Při převodu obchodního podílu je třeba v jednodušších případech pouze sdělit, komu a za jakou cenu chcete obchodní podíl převést, zpravidla je třeba i souhlas ostatních společníků.
 • Při změně jednatele společnosti není nutná přítomnost odvolaného jednatele, nový jednatel k jednání potřebuje jen občanský průkaz. Výpis z evidence Rejstříku trestů se vyhotoví v notářské kanceláři, jen v případě občana jiného státu je třeba předem upřesnit, jaký doklad o bezúhonnosti bude třeba.

Co potřebujete, chcete-li zrušit společnost s ručením omezeným?

 • Společnost se ruší zpravidla s likvidací, což je proces následující po přijetí rozhodnutí o zrušení. Součástí rozhodnutí je údaj, k jakému dni se společnost ruší a kdo bude jejím likvidátorem. Tím může být i některý z jednatelů nebo společníků. Po sepsání rozhodnutí o zrušení společnosti vám můžu provést některé další potřebné úkony (zveřejnění v Obchodním věstníku), připravím další listiny a sdělím opatření, která bude třeba provést.

Jak dlouho trvá zápis změn v obchodním rejstříku?

 • Zápis může být proveden notářem prakticky hned po sepsání notářského zápisu a předložení potřebných listin.

Jaká je cena?

 • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu týkajícího se změn ve společnosti činí podle jeho typu 3 000 Kč nebo 4 000 Kč bez DPH. Při zvyšování nebo snižování základního kapitálu je tato cena závislá na výši zvýšení nebo snížení základního kapitálu. Odměna notáře za sepsání dalších listin se stanoví podle jejich počtu a náročnosti věci (do 1 000 Kč bez DPH). Pokud se notáři v případě, když provádá sám zápis, předkládají některé listiny až následně, činí cena za sepsání dalšího osvědčovacího notářského zápisu 1 000 Kč bez DPH.
 • Soudní poplatek za zápis změn (bez ohledu na jejich počet) činí při zápisu notářem 1 000 Kč a v případě, když zápis provádí soud, 2 000 Kč.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz