Založení společnosti s ručením omezeným

K založení společnosti s ručením omezeným je podle zákona nutné sepsat ve formě notářského zápisu zakladatelskou listinu, má-li společnost jen jednoho zakladatele, nebo společenskou smlouvu, má-li společnost více zakladatelů (dále v textu jen „zakladatelský dokument“).

K založení společnosti jsou třeba také další listiny, které připravím. Provádím přímý zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Co musíte vědět nebo připravit, chcete-li založit společnost s ručením omezeným

 • Musíte zvoilit název společnosti - obchodní firmu. Název společnosti se nesmí shodovat, případněi být podobný názvu již existující právnické osoby. Je proto lepší mít připraveno několik variant názvu, ze kterých vybereme název průchozí (vlastní kontrolu můžete provést na www.justice.cz).
 • Musíte zvolit sídlo společnosti. Při založení společnosti je možné sídlo v zakladatelském dokumentu stanovit jen názvem obce (např. Brno). Pro zápis společnosti do obchodního rejstříku je však třeba uvést konkrétní adresu. Je nutné mít souhlas vlastníka nemovitosti (bytu, nebytového prostoru nebo budovy opatřené popisným nebo evidenčním číslem) k tomu, že sídlo nově založené společnosti bude v nemovitosti umístěno. Text tohoto souhlasu vám připravím, podpis vlastníka musí být úředně ověřen.
 • Do zakladatelského dokumentu je třeba uvést, co bude předmětem podnikání (činnosti) společnosti. Přesné označení živností se provede podle terminologie živnostenského zákona.
 • Společnost s ručením omezeným je sice kapitálovou obchodní společností, ale na její založení stačí vklad jen 1 Kč. I takto malá částka ovšem musí být složena na zvláštní účet u banky. Praktičtější ovšem bude, aby výše vkladu byla vyšší, aby pokryla počáteční výdaje, které bude společnost mít. Je třeba si uvědomit, že pokud by společnost měla jednoho společníka, pak nelze při vkladu 1 Kč společnost rozšířit o dalšího společníka převodem části podílu. Základní kapitál by se musel zvýšit, což je zbytečná komplikace.

Jaké doklady musíte mít k dispozici?

 • Jediným dokladem, který musíte mít při založení společnosti u notáře s sebou, je občanský průkaz (případně jiný průkaz totožnosti). Všechny další potřebné doklady, jako je výpis z katastru nemovitostí na nemovitost, kde bude mít společnost sídlo, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů pro jednatele společnosti vyhotovíme v notářské kanceláři prostřednictvím  Czech POINTu.

Jaký je další postup?

 • Po sepsání zakladatelského dokumentu si vyřídíte živnostenské oprávnění a složíte základní kapitál do banky, kterou si zvolíte. Výpis z živnostenského rejstříku a potvrzení banky o složení základního kapitálu pak předáte do mé kanceláře.

Jak dlouho založení společnosti trvá?

 • Od sepsání zakladatelského dokumenu trvá zapsání společnosti do obchodního rejstříku jen několik dnů. Po předání výpisu z živnostenského rejstříku a potvrzení banky může být společnost zapsaná do obchodního rejstříku následující den.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku notářem

 • Notáři jsou oprávněni podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, provádět všechny zápisy společností do obchodního rejstříku. Je proto pravidlem, že společnosti, které založím, zapíšu sám do obchodního rejstříku.

Odměna notáře a další výdaje

 • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu o založení společnosti s jediným společníkem činí  2 000 Kč bez DPH.
 • Je-li společníků více, činí odměna notáře v případě, že společenská smlouva bude obsahovat jen základní ustanovení daná zákonem, 2 000 Kč bez DPH.  Bude-li společenská smlouva obsahovat další ujednání nad tento rámec, bude činit odměna notáře  4 000 Kč bez DPH (jen při výši základního kapitálu nad 260 000 Kč by odměna byla vyšší). K rozhodnutí, který typ společenské smlouvy zvolit, je třeba osobní konzultace.
 • Odměna notáře za sepsání dalších listin činí podle náročnosti 500 Kč až 1 000 Kč.
 • Pokud notář provádí zápis do obchodního rejstříku, činí odměna za tyto úkony 1 300 Kč bez DPH.
 • Soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku, který provádí notář, činí 2 700 Kč, pokud by zápis byl proveden soudem, pak činí 6 000 Kč. Podle poslední novely zákona o soudních poplatcích však v případě, že zakladatelský dokument obsahuje jen základní údaje stanovené zákonem (tedy ne další ujednání společníků nad tento rámec) a zápis provede notář, je zápis společnosti do obchodního rejstříku od soudního poplatku osvobozen.
 • Správní poplatek za vydání živnostenského oprávnění činí 1 000 Kč.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz