Změny v akciové společnosti a její zrušení

Zásadní změny v právních poměrech akciové společnosti je podle zákona zpravidla nutné provést na valné hromadě za účasti notáře. Při menším počtu akcionářů se valná hromada může konat v kanceláři notáře. Na základě zákona o obchodních korporacích účinného od 1.1.2014 by měly společnosti do konce roku 2015 změnit své stanovy tak, aby byly v souladu s tímto zákonem.

Notářského zápisu je třeba, pokud

 • měníte obchodní firmu (název),
 • měníte sídlo (pokud se nejedná o změnu sídla v rámci obce, ve které je sídlo obecně stanoveno v zakladatelském dokumentu),
 • měníte (doplňujete) předmět podnikání, s výjimkou změn v oborech činnosti živnosti volné,
 • zvyšujete nebo snižujete základní kapitál,
 • rušíte společnost,
 • jinak měníte společenskou smlouvu,
 • je to v jiných případech stanoveno zákonem.

Dále vám můžu vyhotovit i všechny další listiny, které jsou pro zápis změn do obchodního rejstříku třeba, a tento zápis provedu.

Co tedy potřebujete, chcete-li uskutečnit změny v akciové společnosti?

 • V případě změny obchodní firmy (názvu) společnosti nesmí být nový název zaměnitelný s názvem právnické osoby již existující (stačí jen podobnost). Je proto lepší mít připraveno několik variant, ze kterých bude zvolena ta nejvhodnější (vlastní kontrolu můžete provést na www.justice.cz).
 • V případě změny sídla společnosti musíte vědět, jaká bude adresa nového sídla, a musíte mít souhlas majitele nemovitosti s jeho úředně ověřeným podpisem. Text tohoto souhlasu Vám v případě potřeby připravím. Výpis z katastru nemovitostí lze vyhotovit v notářské kanceláři při jednání.
 • Při rozšíření předmětu podnikání společnosti je možné tuto změnu nejdříve vyřídit na živnostenském úřadu, až poté doplnit stanovy a změnu zapsat i do obchodního rejstříku.
 • Při změnách v orgánech společnosti není při sepsání notářského zápisu osvědčujícího odvolání nebo volbu nutná přítomnost odvolaných ani nových členů. V této souvislosti je třeba dbát na to, aby vždy po uplynutí funkčního období orgánů společnosti a na základě nových voleb byly provedeny v obchodním rejstříku přžíslušné změny.

Co potřebujete, chcete-li zrušit akciovou společnost?

 • Společnost se ruší zpravidla s likvidací, což je proces následující po přijetí rozhodnutí o zrušení. Součástí rozhodnutí je údaj, k jakému dni se společnost ruší a kdo bude jejím likvidátorem. Po sepsání rozhodnutí o zrušení společnosti vám můžu zajistit některé další potřebné úkony (zveřejnění v Obchodním věstníku), připravím další listiny a sdělím postupné kroky, které bude třeba provést.

Jak dlouho trvá zápis změn v obchodním rejstříku?

 • Jsou-li předloženy všechny potřebné listiny púrokazující změny, provedu zápis nejpozdějí následující den.

Jaká je cena?

 • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu týkajícího se změn ve společnosti činí podle jeho druhu zpravidla 3 000 Kč nebo 4 000 Kč bez DPH. Při zvyšování nebo snižování základního kapitálu je tato cena závislá na výši zvýšení nebo snížení základního kapitálu. Odměna notáře za sepsání dalších listin činí podle náročnosti 500 Kč až 1 000 Kč.
 • Soudní poplatek za zápis změn (bez ohledu na jejich počet) činí 1 000 Kč, provádí-li zápis notář, nebo 2 000 Kč, provádí-li zápis soud.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz