Změny v akciové společnosti a její zrušení

Zásadní změny v právních poměrech akciové společnosti je podle zákona zpravidla nutné provést na valné hromadě za účasti notáře. Při menším počtu akcionářů se valná hromada může konat v kanceláři notáře.

Notářského zápisu je třeba, pokud

 • a.s. mění obchodní firmu (název),
 • a.s. mění sídlo (pokud se nejedná o změnu sídla v rámci obce, ve které je sídlo obecně stanoveno v zakladatelském dokumentu),
 • a.s. mění (doplňuje) předmět podnikání, s výjimkou změn v oborech činnosti živnosti volné,
 • a.s. zvyšuje nebo snižuje základní kapitál,
 • a.s. se ruší,
 • jinak se mění stanovy,
 • je-li to v jiných případech stanoveno zákonem.

Dále vám můžu vyhotovit i všechny další listiny, které jsou pro zápis změn do obchodního rejstříku třeba, a změny v zápisech zapíšu do obchodnního rejstříku.

Co potřebujete, chcete-li uskutečnit změny v akciové společnosti

 • V případě změny obchodní firmy (názvu) společnosti nesmí být nový název zaměnitelný s názvem právnické osoby již existující (stačí jen podobnost). Je proto lepší mít připraveno několik variant, ze kterých bude zvolena ta nejvhodnější (vlastní kontrolu můžete provést na www.justice.cz).
 • V případě změny sídla společnosti musíte mít souhlas majitele nemovitosti s jeho úředně ověřeným podpisem. Text tohoto souhlasu Vám v případě potřeby připravím. Výpis z katastru nemovitostí lze vyhotovit v notářské kanceláři při jednání.
 • Při rozšíření předmětu podnikání společnosti je praktické tuto změnu nejdříve vyřídit na živnostenském úřadu, až poté doplnit stanovy a změnu zapsat do obchodního rejstříku.
 • Při změnách v orgánech společnosti není při sepsání notářského zápisu osvědčujícího odvolání nebo volbu nutná přítomnost odvolaných ani nových členů. V této souvislosti je třeba dbát na to, aby vždy po uplynutí funkčního období orgánů společnosti a na základě nových voleb byly provedeny v obchodním rejstříku příslušné změny.

Co potřebujete, chcete-li zrušit akciovou společnost

 • Společnost se ruší zpravidla s likvidací, což je proces následující po přijetí rozhodnutí o zrušení a.s. Součástí rozhodnutí je údaj, k jakému dni se společnost ruší a kdo bude jejím likvidátorem. Po sepsání rozhodnutí o zrušení společnosti Vám můžu zajistit některé další potřebné úkony (zveřejnění v Obchodním věstníku), připravím další listiny a sdělím opatření, které bude třeba provést.

Jak dlouho trvá zápis změn v obchodním rejstříku

 • Jsou-li předloženy všechny potřebné listiny púrokazující změny, lze zápis provést následující den.

Jaká je cena

 • Odměna notáře za sepsání notářského zápisu týkajícího se změn ve společnosti činíí 4.000,-Kč bez DPH. Při zvyšování nebo snižování základního kapitálu je tato cena závislá na částce zvýšení nebo snížení základního kapitálu. Odměna notáře za sepsání dalších listin činí cca 1.000,-Kč až 2.000,-Kč bez DPH.
 • Soudní poplatek za zápis změn (bez ohledu na jejich počet) činí 1.000,-Kč, provádí-li zápis notář, nebo 2.000,-Kč, provádí-li zápis soud.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz