Založení akciové společnosti

K založení akciové společnosti více zakladateli je nutné ve formě notářského zápisu přijmout stanovy, které obsahují také určení prvních členů orgánů společnosti. Akciovou společnost může založit také jen jediný zakladatel, pak se společnost zakládá zakladatelskou listinou (dále v textu jen „zakladatelský dokument“). Co je níže uvedeno o akciové společnosti podle práva České republiky, platí v zásadě i pro evropskou akciovou společnost (SE).

Co musíte připravit, chcete-li založit akciovou společnost?

 • Musíte mít představu o názvu společnosti – obchodní firmě. Název společnosti se nesmí shodovat a ani být podobný názvu právnické osoby již existující. Je proto lepší mít připraveno několik variant (vlastní kontrolu můžete provést na www.justice.cz)
 • Musíte vědět, kde bude mít společnost sídlo. Je možné toto sídlo při založení společnosti vymezit ve stanovách jen názvem obce (např. Brno), pro zápis společnosti do obchodního rejstříku je však nutné uvést konkrétní adresu. Je třeba mít souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla. Text tohoto souhlasu připravím, podpis vlastníka musí být úředně ověřen.
 • Do stanov je třeba uvést, co bude předmětem podnikání (činnosti) společnosti. Přesné označení živností se do stanov uvede podle živnostenského zákona.
 • Pro založení společnosti je třeba mít prostředky na splacení základního kapitálu společnosti. Minimální základní kapitál činí 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR. Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií. Základní kapitál se skládá na zvláštní účet do banky, jehož číslo musí být uvedeno v zakladatelském dokumentu a je ptoto třeba si ho od banky vyžádat předem. Pro činnost společnosti lze základní kapitál využít po zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
 • Akciová společnost vydává akcie na jméno (pak vede seznam akcionářů) nebo akcie na majitele. Akcie na majitele však v současné době můžou být vydány jen jako zaknihované nebo imobilizované (v úschově).
 • Zákon o obchodních korporacích rozlišuje dva typy akciových společností s ohledem na strukturu jejich vnitřních orgánů. V dualistickém systému má společnost představenstvo a dozorčí radu, ale počet členů těchto orgánu není stanoven (může být jen 1) a rovněž funkční období není omezeno (není-li stanoveno, trvá 1 rok). V monistickém systému je představenstvo nahrazeno statutárním ředitelem a dozorčí rada správní radou. Počet členů správní rady lze ve stanovách stanovit volně (není-li ve stanových stanoveno jinak, má správní rady 3 členy). Předseda správní rady může vykonávat současně funkcí statutárního ředitele.

Jaké doklady musíte mít k dispozici?

 • Při založení společnosti třeba mít u sebe občanský průkaz (případně jiný průkaz totožnosti). Všechny další potřebné doklady, jako je výpis z katastru nemovitostí na nemovitost, kde bude mít společnost sídlo, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů členů orgánů společnosti lze vyhotovit v notářské kanceláři prostřednictvím  Czech POINTu.

Jaký je další postup?

 • Založení akciové společnosti je procesem složitějším, než je založení společnosti s ručením omezeným. Před podepsáním zakladatelského dokumentu je třeba důkladněji konzultovat stanovy společnosti.
 • Po sepsání zakladatelského dokumentu si vyřídíte živnostenské oprávnění pro společnost a složíte základní kapitál do banky. Na základě  výpisu z živnostenského rejstříku a potvrzení banky můžu společnost přímo zapsat do obchodního rejstříku.

Jak dlouho založení společnosti trvá?

 • Po předložení všech potřebných listin lze společnost zapsat do obchodního rejstříku už následující den.

Jaká je cena?

 • Odměna notáře za sepsání zakladatelského dokumentu je závislá na výši základního kapitálu. Při minimálním základním kapitálu 2 000 000 Kč činí odměna 12 800 Kč bez DPH. Odměna notáře za sepsání dalších listin činí podle náročnosti 500 Kč až 1 000 Kč.
 • Při založení společnosti je třeba počítat i s dalšími náklady – soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku notářem činí 8 000 Kč, pokud by zápis prováděl soud, tak 12 000 Kč. Správní poplatek za vydání živnostenského oprávnění činí 1 000 Kč.

Zeptat se notáře

*
*
*
*
*
*
*

Mohlo by Vás dále zajímat:

PROČ K NOTÁŘI

Jistota

Odbornost

Zkušenosti

Rychlost

Komplexní právní služby

KONTAKTvíce...

JUDr. Zdeněk Ryšánek

Brno, Rooseveltova 11

Tel./Fax: +420 542 210 406

E-mail: notar@notarrysanek.cz